Tworzenie dokumentacji w SOLIDWORKS Composer Education #1

SOLIDWORKS Composer Education dokumentacja tecniczna

Ilustracje techniczne zapewniające nowy wymiar w zakresie przejrzystości informacji

Proces tworzenia dokumentacji w programie SOLIDWORKS Composer Education zostanie przedstawiony na podstawie wykonanego w SOLIDWORKS modelu zaworu. Artykuł został przygotowany przez wykładowcę akademickiego Pana dr inż. Jerzego Domańskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Komunikacja techniczna

Aplikacja SOLIDWORKS Composer Education pomaga użytkownikom, w tym pracownikom bez doświadczenia inżynieryjnego, maksymalnie wykorzystać dane CAD 3D w procesie tworzenia dynamicznych treści graficznych, które w sposób jasny i zrozumiały przedstawiają nawet najbardziej skomplikowane produkty. Prosty, intuicyjny interfejs zapewnia narzędzia do łatwego tworzenia grafiki przeznaczonej do szeregu zastosowań w komunikacji technicznej, w tym instrukcji montażowych, instrukcji obsługi, materiałów szkoleniowych oraz materiałów marketingowych, zawierającej treści, które mogą być automatycznie aktualizowane.

Otwieranie modelu w SOLIDWORKS Composer Education

W trakcie otwierania dokumentu złożenia w SOLIDWORKS Composer Education pojawiają się kolejno komunikaty:

– Launching SolidWors: <version>,
– Opening: <document name>,
– Starting conversion: <document name>,
– End of conversion,
– Writing file,
– Loading swtmp.smgGeom.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w celu otwarcia dokumentu złożenia lub części, na komputerze użytkownika musi być zainstalowany SOLIDWORKS. Po zapisaniu dokumentu w standardzie Composer dalsza praca nad projektem może być realizowana na komputerze bez instalacji SOLIDWORKS.

Rozpoczęcie pracy w programie

Po otwarciu dokumentu złożenia w SOLIDWORKS Composer Education pojawia się pierwszy widok (przykład poniżej):

Zrzut ekranu SOLIDWORKS Composer Education

W programie dostępne są dwa tryby pracy: View Mode oraz Animation Mode. Przełączenie między trybami pracy możliwe jest za pomocą przycisku ①, który wyświetlając poniższe ikony przedstawia aktywny tryb pracy:

  1. View Mode SOLIDWORKS COmposer View Mode ikona
  2. Animation Mode SOLIDWORKS Composer Education View Mode ikona
  3. Switch to View/Animation Mode SOLIDWORKS Composer Education View Mode ikona

Do tworzenia dokumentacji w SOLIDWORKS Composer Education będzie wykorzystywany tryb pracy View Mode.

W panelu widoków ② (Views) widoczna jest ikona widoku rozstrzelonego ③, importowanego z dokumentu złożenia. Na pasku Window ④ można zaznaczyć widoczność paneli, w tym panelu widoków. Po zaznaczeniu widoczności Drzewa złożenia ⑤ (Assembly Tree) w oknie graficznym zostanie wyświetlone Drzewo złożenia, przedstawione na rysunku poniższym:

Drzewo złożenia w SOLIDWORKS Composer Education

 

W Drzewie złożenia (Assembly Tree) można zaznaczać komponenty widoczne lub po usunięciu wyboru komponenty ukrywać.

Kolejne widoki można zapisać za pomocą przycisku Create View ⑥. Dostępne są dwa polecenia tworzenia nowych widoków (rysunek poniżej): Create View oraz Create Camera View.

Create View w SOLIDWORKS Composer

Po wydaniu polecenia Create View tworzony jest widok przechowujący wszystkie zmiany w modelu (np. kolor komponentu, widoki szczegółów itp.). Polecenie Create Camera View zapisuje jedynie pozycję kamery.

Pasek Window służy do sterowania widocznością paneli z narzędziami i opcjami programu (rysunek poniżej).

Pasek Window w SOLIDWORKS Composer

Poniższy rysunek przedstawia przykład wyświetlenia paneli Views, BOM, Collaboration i Properties. W panelu Properties pojawiają się właściwości elementu projektu, który został zaznaczony, na przykład: tło obszaru graficznego (po kliknięciu w tło), opcje wyświetlania komponentu (po zaznaczeniu komponentu), właściwości nowych elementów projektu (w trakcie tworzenia nowych elementów).

Widoki w SOLIDWORKS Composer

Po zaznaczeniu obszaru podłoża jak na rysunku poniżej (przeciągając jak w zaznaczeniu ①) pojawią się uchwyty podłoża (Ground), po przeciągnięciu których można ustawić rozmiar podłoża. Za pomocą poleceń Ground i Grid ③ można ustawić widoczność podłoża i siatki. Gdy podłoże jest zaznaczone w panelu Properties wyświetlane są właściwości podłoża.

Properties w SOLIDWORKS Composer Edu

 

Zmiana opcji renderowania

Renderowanie modelu może zostać zmienione poleceniami umieszczonymi na pasku Render ①. Z zastosowaniem poleceń listy rozwijalnej Mode ② oraz listy Otline Style ③ można uzyskać przykłady pokazane poniżej.

Renderowanie w SOLIDWORKS Composer Education

Poniżej przedstawiono zestaw poleceń z grupy Mode i Outline Style.

Zestaw poleceń Mode i Outline Style

Poszczególne przykłady renderowania uzyskano w następujący sposób:

④ Mode: Smooth,

⑤ Mode: Shaded Illustration, Outline Style: Constraction Edges,

⑥ Mode: Smooth with Outline, Outline Style: Constraction Edges,

⑦ Mode: Custom, gdzie w panelu Properties ⑧ustawiono właściwości wyświetlania każdego komponentu za pomocą poniższych opcji:

Custom Properties SOLIDWORKS Composer Edu

Szeroki zakres możliwości zmiany renderowania dostarcza lista poleceń Custom Lighting Mode ① na pasku Render (rysunek poniżej). Polecenia Ground i Grid ② pozwalają na wyświetlanie podłoża i siatki. Na rysunku przedstawiono przykład zastosowania polecenia Glow ③.

Custom Lighting Mode - zmiany renderowania

Zmiana wyglądu komponentów

Na poniższym rysunku przedstawiono proces zmiany wyglądu komponentów. W celu zachowania widoku modelu przed zmianami został zapisany nowy widok ① (poleceniem Create View). Po zaznaczeniu komponentu ② w panelu Properties zostają wyświetlone opcje zmiany wyglądu. Za pomocą opcji Opacity i Emission ③ możliwa jest zmiana przezroczystości i połyskliwości komponentu. Za pomocą opcji Type ④ można wybrać zdefiniowany wcześniej typ wyglądu. Dostępne są również tekstury. Po wykonaniu zmian został zapisany nowy widok ⑤.

Zmiana wyglądu komponentów SOLIDWORKS Composer

Przykład zakresu zmian wyglądu komponentów przedstawiają poniższe rysunki.

Wyglądu komponentów w SOLIDWORKS Composer

Kolejna część artykułu już za tydzień. A w nim:

  • Tabela komponentów
  • Dodawanie wymiarów
  • Widok przekroju
  • Widok szczegółów
  • i więcej…

Autor artykułu – kontakt

dr inż. Jerzy Domański
Jerzy Domański UWM
jdom@uwm.edu.pl
www.pracownicy.uwm.edu.pl

DPS Software – kontakt

Specjalista ds. Edukacji

Dariusz Żebrowski

+48 609 200 394
zebrowski@dps-software.pl