1. Postanowienia ogólne

1.1. Program Ambasadorów realizowany będzie w roku akademickim 2017/2018, od października 2017 r. do czerwca 2018 r.
1.2. Celem Programu jest dbanie o pozytywny wizerunek DPS Software, reprezentowanie firmy w środowisku akademickim, pomoc w organizacji przedsięwzięć firmowanych przez DPS Software.
1.3. Rekrutacja do programu prowadzona będzie od 1 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku.
1.4. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Rekrutacja

2.1 Procesem rekrutacji kieruje Koordynator Programu Ambasadorów.
2.2 Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie przesłanego CV, krótkiej prezentacji w Power Point przedstawiającej kandydata oraz rozmowy, sprawdzającej jego kompetencje.
2.3 Na Ambasadora może aplikować każdy student kierunku technicznego, zarówno studiów I stopnia, jak i II stopnia, aktywny, komunikatywny i zainteresowany tematyką CAD/CAM/CAE/PDM/PLM.
2.4 Zgłoszenia należy przesłać elektronicznie na adres: kariera@dps-software.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Ambasador DPS Software- zgłoszenie”
2.5 Przesłanie CV oraz prezentacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.6 Termin wysyłania zgłoszeń mija 31 sierpnia 2017 r., przy czym DPS Software zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rekrutacji.

3. Obowiązki Ambasadora

3.1. Reprezentowanie firmy DPS Software na swojej uczelni oraz dbanie o pozytywny wizerunek firmy;
3.2. Monitoring wydarzeń i rekomendowanie najbardziej efektywnych form współpracy DPS Software z uczelnią/wydziałem;
3.3. Reprezentowanie i promocja DPS Software w środowisku akademickim poprzez nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu z władzami uczelni, wykładowcami, kołami naukowymi, biurami karier i organizacjami studenckimi;
3.4. Współpraca przy organizacji wydarzeń, w tym szkoleń dla studentów z zakresu CAD/CAM/CAE/PDM/PLM oraz ich inicjowanie na swojej uczelni lub w jednej z siedzib DPS Software;
3.5. Przygotowywanie sprawozdań dot. działalności przez Ambasadora raz na dwa miesiące (ostatni dzień roboczy miesiąca) na przygotowanym przez DPS Software dokumencie „Sprawozdanie z działalności Ambasadora” stanowiącym zał. nr 1;
3.6. Aktywny kontakt z Koordynatorem Programu Ambasadorów.

4. Obowiązki DPS Software

4.1. Koordynacja Programu Ambasadorów;
4.2. Organizacja spotkania informacyjnego dotyczącego działalności DPS Software;
4.3. Umożliwienie bezpłatnego udziału w wybranym przez Ambasadora szkoleniu, organizowanym przez DPS Software, za każde szkolenie, na które zrekrutował Ambasador minimum 20 studentów.
4.4. Bezpłatny udział w konferencji DPS Forum w Warszawie;
4.5. Wyposażenie Ambasadora w niezbędne narzędzia pracy: wersję studencką oprogramowania SOLIDWORKS oraz materiały promocyjne DPS Software, wsparcie merytoryczne od koordynatora.

5. Pozostałe informacje

5.1. Działalność Ambasadora podlega bieżącej ocenie.
5.2. Po zakończeniu Programu, na podstawie oceny całościowej aktywności Ambasadorów, zostanie wybrany najlepszy Ambasador DPS Software, który otrzyma nagrodę specjalną. Ogłoszenie wyników odbędzie się na DPS Forum.
5.3. Po zakończeniu Programu, każdy Ambasador otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie w Programie oraz referencje.
5.4. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków Ambasadora, DPS Software zastrzega sobie prawo do rozwiązania z nim współpracy.