Krajowy Fundusz Szkoleniowy – pozyskaj nowe środki KFS na 2020 rok

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - pozyskaj nowe środki KFS na 2020 rok

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca i uzyskać nawet do 100% dofinansowania na szkolenia.

Ruszyła kolejna edycja dofinansowania na rozwój z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Program jest dostępny w całej Polsce. Wykorzystaj dofinansowanie KFS na szkolenia SOLIDWORKS, SOLIDCAM, Alphacam, DraftSight, SWOOD i podnieś kwalifikacje zawodowe swoich pracowników.

Nowe środki KFS na 2020 rok

Z dofinansowania może skorzystać pracodawca zatrudniający co najmniej 1 osobę na dowolny rodzaj umowy o pracę. Firmy mikro zatrudniające do 10 osób mogą otrzymać do 100% dofinansowania. Pozostałe firmy do 80% dofinansowania planowanego szkolenia.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wnioski należy składać we właściwym dla prowadzenia działalności Urzędzie Pracy. Należy śledzić terminy składania wniosków, gdyż są one różne dla poszczególnych instytucji. Wnioski złożone przed oraz po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Środki będą przyznawane zgodnie z zasadami przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Aktualnie trwa pierwszy termin naboru wniosków. Wszelkie potrzebne dokumenty i wnioski są dostępne na stornach Urzędów Pracy.

Kreślarz oprogramowania CAD zawodem deficytowym

Odpowiedni dla regionu, w jakim znajduje się firma zgłaszająca pracowników do szkolenia Urząd Pracy, będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS w 2020 roku Pracodawcom, których wnioski spełniają przynajmniej 1 priorytet tzw. “puli ministra” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych np. kreślarz oprogramowania CAD (sprawdź w barometrze zawody deficytowe w Twoim regionie https://barometrzawodow.pl);
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Decyzję o przyznaniu funduszy będą podejmowały Urzędy Pracy na podstawie oceny i opisu we wniosku. O wyniku rozpatrzenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Wykorzystaj dofinansowanie na szkolenia dla swoich inżynierów

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na kursy i studia podyplomowe. To doskonała okazja, aby podnieść kwalifikacje inżynierów pracujących z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM/CAE/PDM. Pełna oferta oraz szczegóły szkoleń dostępne są na stronie Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego DPS Software.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się ze mną wypełniając poniższy formularz

Skontaktuj się ze mną