pixel

CENTRUM KOMPETENCYJNE CAE

Jako firma DPS Software zdobywamy doświadczenie na rynku systemów CAE od 1997 roku. W tym czasie wdrożyliśmy systemy u wielu klientów. Na początku 2013 roku jako pierwszy dystrybutor systemów inżynierskich Polsce, otworzyliśmy Centrum Kompetencyjne dedykowane do realizacji usług w dziedzinie systemów CAE. Skład osobowy to najlepsi i najbardziej doświadczeni specjaliści w swojej branży. Naszym priorytetem jest przede wszystkim zadowolenie klienta. Świadomość, że dzięki naszym rozwiązaniom i radom, klient oszczędza czas, realizuje więcej projektów i ułatwia sobie codzienne zadania, jest motorem napędowym naszego działu.

Analizy inżynierskie w rozwiązaniach SOLIDWORKS SIMULATION, FLOW oraz PLASTICS

Statyka
 • Szacowanie naprężeń i przemieszczeń dla sprawdzenia jakości i wydajności konstrukcji
 • Zapobieganie usterkom
 • Unikanie przewymiarowania
 • Wytrzymałość mechaniczna części i złożeń
 • Obliczanie współczynnika bezpieczeństwa
 • Analiza zmian konstrukcyjnych dla zwiększenia jakości produktu

SOLIDWORKS Simulation Statyka
Dynamika
 • Dynamiczne obciążenie
 • Nacisk w ruchomych komponentach
 • Wpływ załadunku/wstrząsu
 • Symulacja testów wibratorów
 • Projektowanie tłumików drgań dla urządzeń zawieszonych
 • Symulacja trzęsienia ziemi
 • Przykłady:
 • - Zawieszenie,
  - Urządzenia zawieszone,
  - Budynki, Mosty,
  - Przestrzeń kosmiczna
SOLIDWORKS Simulation Dynamika
Kompozyty
 • Przewidywanie pęknięcia poszczególnych warstw
 • Wytrzymałość laminatu dla różnych orientacji włókien
 • Międzywarstwowe naprężenie ścinające
 • Przykłady:
 • - Zbiorniki,
  - Panele budowlane,
  - Łodzie,
  - Meblarstwo,
  - Przemysł samochodowy,
  - Astronautyka,

SOLIDWORKS Simulation Kompozyty
Analiza nieliniowa
 • Badania produktów z tworzyw sztucznych i gumy
 • Symulacja efektów dużego przemieszczenia
 • Analiza kontaktowa (nacisk, poślizg, zmiana kontaktu)
 • Zmiana wytrzymałości materiału związana ze zmianą temperatury
 • Uchwycenie niestabilności produktu z powodu całkowitego wyboczenia lub upadku

SOLIDWORKS Simulation Analizy nieliniowe
Drgania
 • Badanie rezonansu, który
 • - Powoduje uszkodzenia
  - Powinien być uniknięty za każdą cenę
 • Liczenie drgań własnych układu
 • Wizualizacja postaci drgań dla każdej częstotliwości
 • Zestawienie znormalizowanego udziału masy
 • Częstotliwość pod obciążeniem wstępnym

SOLIDWORKS Simulation Drgania
Wyboczenia
 • Analiza Wyboczeń liniowych powstających pod określonym obciążeniem przy określonym umocowaniu
 • Wizualizacja postaci wyboczenia i skojarzonych współczynników obciążenia krytycznego
 • Współczynnik obciążenia krytycznego jest współczynnikiem bezpieczeństwa przy wyboczeniu

SOLIDWORKS Simulation Wyboczenia
Analiza ruchu
 • Symulacja ruchu z uwzględnieniem zdarzeń i czasu
 • Dopasowywanie siłowników i silników
 • Pobór mocy
 • Optymalizacja sprężyn i amortyzatorów
 • Symulacja mechanizmów krzywkowych i obrotowych
 • Ruch sterowany przekładniami
 • Obliczenia sił kontaktowych
 • Analiza naprężeń dla pełnego testowania wydajności
 • Optymalizacja ruchu

SOLIDWORKS Simulation Analiza ruchu
Analiza zmęczeniowa
 • Przewidywanie wytrzymałości produktu
 • Modyfikacja istniejącej konstrukcji w celu wydłużenia jej czasu życia
 • Wydajność pod cyklicznym obciążeniem
 • - Stałe/zmienne obciążenie
  - Import danych dotyczących obciążenia
  - Obciążenia o zmiennej amplitudzie
 • Wprowadzanie krzywych zmęczeniowych Woelera dla różnych typów materiału
 • Określanie obszarów krytycznych
 • - Nieskończona trwałość, pękanie, współczynnik bezpieczeństwa

SOLIDWORKS Simulation Analiza zmęczeniowa
Test upadku
 • Intuicyjny i łatwy w użyciu
 • Analiza przemieszczeń i interakcji komponentów złożenia
 • Kalkulacja wyników uderzenia:
 • - Snaprężenia, deformacje, siły
 • Możliwość określenia
 • - Wysokości, prędkości upadku, kąta upadku
 • Zrzut obiektu na:
 • - Sztywne podłoże
  - Plastyczne podłoże, np.: drewno, beton

SOLIDWORKS Simulation Test upadku
Termika (CAE)
 • Badanie zmian temperatury
 • Włączanie i wyłączanie źródła ciepła podczas analizy z użyciem termostatu
 • Wymiana ciepła:
 • - Przewodnictwo, konwekcja, radiacja
  - W czasie
 • Włączanie i wyłączanie źródła ciepła podczas analizy z użyciem termostatu
 • Stosowanie warunków kontaktu do symulacji oporu termicznego
 • Łączenie termicznego i statycznego obciążenia:
 • - Naprężenia, kurczenie, rozszerzanie

SOLIDWORKS Simulation Termika (CAE)
Wymiana ciepła (CFD)
 • Chroń swoje produkty przed przegrzaniem
 • Korzystaj z analizy termicznej:
 • - Wymiana ciepła przez przewodzenie, konwekcję i radiację
  - Ciała stałe i ciecze
  - Rozszerzona biblioteka z materiałami, wentylatorami, radiatorami, modułami termoelektrycznymi (ogniwo Peltiera), itd.
 • Przykłady:
 • - Podzespoły elektryczne, radiatory, serwerownie, wymienniki ciepła

SOLIDWORKS Simulation Wymiana ciepła (CFD)
Zbiorniki ciśnieniowe
 • Do analizy zbiorników ciśnieniowych mogą być wykorzystane obciążenia zależne od:
 • - Ciśnienia, temperatury, grawitacji
 • Zgodność ze standardami kotłów i zbiorników ciśnieniowych: ASME, ISO 11439, BS EN, itd.
 • Linearyzacja ciśnień zarówno naprężeń zginających, jak i błonowych dla modeli bryłowych

SOLIDWORKS Simulation Zbiorniki ciśnieniowe
Przepływ w elektronice
 • Electronic Cooling
 • Ciepło Joule’a
 • Rurki cieplne
 • Generator płytek PCB

SOLIDWORKS Simulation Przepływy w Elektronice
Przepływ wewnętrzny
 • Przepływ cieczy zobrazowany wewnątrz produktu:
 • - W oparciu o wiele różnych wykresów wyników, można zidentyfikować krytyczne obszary wewnątrz produktu na bardzo wczesnym etapie procesu projektowania
 • Kalkulacja spadku ciśnienia
 • - Badanie różnych konfiguracji w celu znalezienia najlepszej wydajności
 • Przykłady
 • - Przyrządy i urządzenia sterujące przepływem, aparatura medyczna, dysze wytłaczarek, wymienniki ciepła

SOLIDWORKS Simulation Przepływ wewnętrzny
Przepływ zewnętrzny
 • Wirtualne opływanie twojego produktu
 • Obliczenia siły nacisku aerodynamicznego na tylny spojler
 • - Zrozumienie efektów spowodowanych przez prędkość i rozkład ciśnienia wokół twojego profilu
 • Przykłady branży
 • - Motoryzacja, Lotnictwo, Architektura

SOLIDWORKS Simulation Przepływ zewnętrzny
Przepływ HVAC
 • Zaawansowana radiacja
 • Mieszanina gazów
 • Komfort termiczny
 • Rozszerzona biblioteka

SOLIDWORKS Simulation Przepływ HVAC
Skurcz
 • Skurcz jest nieodłącznym elementem procesu wtrysku tworzyw
 • Skurcz pojawia się ponieważ gęstość polimeru zależy od temperatury, a ta zmienia z temperatury wtrysku do temperatury otoczenia (pvT)
 • Kontrolowanie skurczu jest ważne przy projektowaniu detalu, formy wtryskowej i określaniu parametrów wtrysku, zwłaszcza gdy należy spełnić ściśle określone tolerancje wymiarowe
 • Skurcz prowadzący do powstawania wciągów (zapadów) może być zredukowany lub wyeliminowany przez dopakowanie
SOLIDWORKS Simulation Skurcz
Wypełnienie
 • Podstawowa analiza dla projektantów detali tworzywowych
 • Wiele typów analiz do sprawdzenia parametrów wtrysku
 • - Rozkład ciśnienia i temperatury na końcu fazy wypełnienia
  - Warstwa zakrzepła na koniec fazy wypełnienia
  - Wektory prędkości
  - Siła zwarcia formy
  - Rozkład ciśnienia i temperatury na końcu fazy wypełnienia
  - Szybkość ścinania
  - Czas cyklu, itd.

SOLIDWORKS Simulation Wypelnienie
Linie Łączenia
 • Określenie miejsc potencjalnie słabszych, gdzie dwa fronty tworzywa spotykają się podczas płynięcia
 • Część pod obciążeniem może pękać w tych miejscach
 • Zmiana lokalizacji punktu wtrysku pozwala na przeniesienie miejsca powstawania linii łączenia i podniesienie wytrzymałości detalu

SOLIDWORKS Simulation Linie łączenia
Deformacje
 • Obliczenia całkowitych deformacji wypraski
 • - Naprężenia powstające podczas wtrysku
  - Deformacje powstałe poza gniazdem formy
 • Możliwe jest mierzenie wartości skurczu w konkretnych punktach modelu
 • Eksport zdeformowanej geometrii o wybranym współczynniku. Może być ona podstawą do przeprojektowania gniazda formy, tak by skompensować deformacje

SOLIDWORKS Simulation Deformacje
Czas chłodzenia
 • Szacowanie ile czasu potrzeba by schłodzić wypraskę do temperatury otwarcia formy
 • Wskazywanie w jakich obszarach tworzywo krzepnie szybko, a w jakich trwa to zbyt długo
 • Prognozowanie czasu zakrzepnięcia tworzywa w przewężce i określanie optymalnego czasu fazy dopakowania

SOLIDWORKS Simulation Czas chłodzenia
Analiza chłodzenia
 • Analiza chłodzenia: kanały chłodzące, chłodzenie konformalne, przegrody i przegrody dwururowe (bubblers & baffles), wkładki chłodzące. Uwzględnienie tych elementów pomaga w optymalizacji systemów chłodzących, ich geometrii, umiejscowienia, przekroju i kształtu
 • Wzięcie pod uwagę systemu chłodzącego pozwala na zwiększenie dokładności analizy i oszczędzenie pieniędzy przez skrócenie czasu cyklu chłodzenia

SOLIDWORKS Simulation Analiza chłodzenia
Formy wielogniazdowe
 • Forma wielokrotna posiada dwa lub więcej gniazd, takich samych, bądź różnych (forma rodzinna)
 • Efektywny i ekonomiczny sposób na produkcję dużej ilości detali w krótszym czasie
 • Formy rodzinne zazwyczaj zawierają części jednego złożenia, które po wyprodukowaniu składają się w jeden element
 • Jednakowe właściwości takie jak kolor, skurcz, wytrzymałość gwarantowane są dzięki użyciu jednej formy

SOLIDWORKS Simulation Formy wielogniazdowe
Wtrysk wielopunktowy
 • Analizowanie lokalizacji wielu punktów wtrysku na wczesnych etapach rozwoju projektu, gdy można znacznie łatwiej zmienić lokalizację i ilość punktów wtysku
 • Dzięki temu można uniknąć bardzo kosztownych zmian w późnych stadiach projektu, gdy zmiany są konieczne do wykonania na wyprodukowanej już formie

SOLIDWORKS Simulation Wtrysk wielopunktowy
Rozkład włókien i soczewki
 • Właściwości materiału mogą polepszać włókna szklane lub węglowe w ich składzie
 • Zazwyczaj zwiększają one wytrzymałość. Wytrzymałość detalu zależy od rozkładu i orientacji włókien
 • Orientacja włókien jest pokazywana zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz wypraski

SOLIDWORKS Simulation Rozkład włókien i soczewki
Obtrysk wkładek
 • Symulacja wkładek z innych materiałów, m.in z metali obtryskiwanych polimerem
 • Two-shot injection molding – do tego samego gniazda sekwencyjnie dotryskiwane jest najpierw jedno, a później (po obrocie formy, czyli w drugim etapie) drugie tworzywo
 • Aby połączenie było mocne należy nadtopić pierwsze tworzywo w obszarze ich styku

SOLIDWORKS Simulation Obtrysk wkładek
Wciągi (zapady)
 • Są to miejscowe obniżenia powierzchni ścianki wypraski, które zwykle pojawiają się po przeciwnej stronie grubszych obszarów takich jak żebra, pogrubienia czy wewnętrzne zaokrąglenia
 • Ta wada kosmetyczna powinna być wyeliminowana na elementach, które będą widoczne

SOLIDWORKS Simulation Wyciągi (zapady)
Wtrysk z gazem sekwencyjnym
 • W tej metodzie gniazdo formy wypełniane jest tylko częściowo płynnym polimerem, a następnie dotryskiwany jest gaz który je równomiernie rozprowadza na wszystkie ścianki
 • Detale o dużych objętościach posiadające zamknięte powierzchnie, mogą być produkowane szybciej i taniej. Są też znacznie lżejsze

SOLIDWORKS Simulation Wtrysk z gazem sekwencyjnym
Wtrysk dwukomponentowy
 • Dwa polimery są wtryskiwane przez te same punkty wtrysku
 • Pierwszy komponent tworzy zewnętrzną warstwę wypraski, drugi wewnętrzną
 • Wybór dwóch polimerów pozwala na uzyskanie specyficznych właściwości, albo oszczędność kosztów materiałów przez użycie jako tworzywa wewnątrz materiału z odpadów produkcyjnych
 • Typowe użycie to grubościenne akcesoria łazienkowe (redukcja kosztów), albo uchwyty w samochodach (zwiększenie wytrzymałości)
SOLIDWORKS Simulation Wtrysk dwukomponentowy
Balansowanie kanałów
 • Celem balansowania jest osiągnięcie tego samego czasu wypełnienia poszczególnych gniazd formujących
 • Można to osiągnąć dobierając różne średnice kanałów dolotowych
 • SolidWorks Plastics może dobrać automatycznie optymalne średnice kanałów aby osiągnąć zrównoważone wypełnienie gniazd

SOLIDWORKS Simulation Balansowanie kanałów
Pułapki powietrza
 • Podczas wypełniania gniazda formy ważne jest odpowiednie jej odpowietrzenie aby uniknąć przypaleń na powierzchni
 • Program wskazuje obszary gdzie powietrze może zostać uwięzione
 • Przez zmianę punktu wtrysku lub przeprojektowanie części możemy zmienić miejsce powstawania pułapki powietrznej na takie które da się odpowietrzyć

SOLIDWORKS Simulation Pułapki powietrza

DPS Software

Centrum Kompetencyjne dedykowane do wdrażania rozwiązań w dziedzinie analizy strukturalnej, obliczeniowej mechaniki płynów oraz symulacji procesu wtrysku tworzyw sztucznych.

Ludzie

Kluczem do sukcesu są ludzie, w DPS Software wiemy, że to oni stanowią największy kapitał firmy. Centrum Kompetencyjne Produktów Symulacyjnych posiada wiedzę do implementacji zestawu narzędzi dla każdego testu. Promujemy używanie symulacji w fazie projektowania, czyli analizę jako narzędzie konstrukcyjne. Skupiamy się na testowaniu, nie na symulacji. Dyskutujemy na tematy bliskie klientowi i rozumiemy jego specyficzne wyzwania. Dostarczanie kompleksowych rozwiązań sprowadza naszą rolę do Doradcy, nie - akwizytora.

Analiza CBI

Analiza krytycznych kwestii biznesowych

Wizja

Kształtowanie strategicznego planu rozwoju firmy

Siła

Nowoczesne portfolio rozwiązań: oprogramowanie w połączeniu z kompleksowymi usługami

Dowód

Przyjęcie założeń i bezpośrednie wykazanie tezy

Wartość

Jasna i zrozumiała definicja korzyści zwiększająca bezpieczeństwo inwestycji

Plan

Prace składające się na realizację wdrożenia systemu

Referencje w wybranych branżach

Maszyny, projektowanie obiektów

 • HARALD BÖHL GMBH: Simulation
 • - Zmniejszenie o 10% kosztów materiałowych stalowych barier (optymalizacja)
  - Wymóg klienta: Simulation jest niezbędny do wygrywania większych projektów (80 000 euro)
 • GAUMER PROCESS: Simulation i Flow Simulation
 • - Zmniejszenie o 75% kosztów materiałowych (optymalizacja wielkości i grubości ścian kryz)
  - Oszczędność 100 000 USD na kosztach prototypowania (wirtualne testowanie nagrzewnic: dynamika przepływów, przewodzenie ciepła, naprężenia, obciążenia sejsmiczne i wiatrowe)

Zawory, reduktory, pompy

 • VALCO-ARMATUREN: Flow Simulation
 • - Zmniejszenie o 90% czasu wyceny zamówień uzupełniających (z 2 dni do 3 godzin)
  - Simulation jest niezbędny do wygrywania projektów uzupełniających (200 000 euro; brak czasu na testowanie prototypów ze zmienioną geometrią)
 • DRESSER, INC.: Flow Simulation
 • - Skrócone o 50% cykle projektowania reduktorów ciśnienia
  - Skrócony czas weryfikacji z 4h (testowanie fizyczne) do 15 minut (symulacja)

Elektronika, High Tech

 • POLYRACK: Flow Simulation i Electronic Cooling
 • - Czas projektowania skrócony o 3 miesiące (zoptymalizowany układ obwodów drukowanych po symulacji termicznej)
  - Przewaga konkurencyjna: szybsze opracowanie obudów według specyfikacji klienta (200 sztuk za 400 euro), dzięki przewadze symulacji nad prototypowaniem
 • REUTECH RADAR SYSTEMS: Simulation i Flow Simulation
 • - Czas realizacji złożonych systemów radarowych skrócony o 50% (z 18 do 9 miesięcy)
  - Większa marża: oszczędność 30-60% na kosztach prototypowania (wirtualne testowanie obciążeń roboczych i specjalnych), zmniejszony o 50% ciężar komponentów przy zachowaniu ich wytrzymałości i sztywności

Produkty konsumenckie

 • BUNDY REFRIGERATION: Flow Simulation
 • - Zmniejszone o 20% koszty materiałowe wymienników ciepła/kondensatorów (produkcja 9 mln sztuk: oszczędność do 500 000 euro rocznie)
  - Przewaga konkurencyjna: skrócon y o 80% czas projektowania, zmniejszona liczba prototypów - z 5 do 1 sztuki
 • DEVINCI CYCLES: Simulation
 • - Skrócony czas wprowadzenia na rynek rowerów górskich z 18 do 10 miesięcy, zmniejszona liczba prototypów – z 3 do 1
  - Większa wydajność: ciężar ramy zmniejszony o 25% przy zwiększeniu jej sztywności o 30%

Fotowoltanika, Panele słoneczne

 • German PV: Simulation
 • - Zmniejszenie o 25% kosztów materiałowych mocowań paneli słonecznych (optymalizacja)
  - Zmniejszone o 50% koszty wymaganych symulacji zewnętrznych
 • SOLAR INFRA, INC.: Simulation i Flow Simulation
 • - Zmniejszenie o 25% kosztów produkcji ram paneli słonecznych, oszczędność 100 000 USD na kosztach prototypowania
  - Przewaga konkurencyjna: podwojona siła paneli przy jedynie czteroprocentowym wzroście ciężaru, sprawdzona trwałość (obciążeni a wiatrowe i śniegowe)

Medycyna

 • DRÄGER MEDICAL: Simulation i Flow Simulation
 • - Zmniejszony o 3 miesiące czas i koszty zewnętrznej weryfikacji projektu (26 000 euro)
  - Liczba prototypów zmniejszona z 8 do 2
 • CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC.: Simulation
 • - Skrócony o 25% czas opracowywania produktów medycznych
  - Zmniejszenie kosztów produkcji o 20% (zmiana materiału: plastik vs. stal nierdzewna)

Pierwsze spojrzenie na SOLIDWORKS SIMULATION oraz SOLIDWORKS PLASTICS

Aktualności Centrum Kompetecyjnego CAE

CAE

Już dziś poznaj specjalną ofertę cenową na oprogramowanie SOLIDWORKS, SOLIDCAM, Draftsight, SWOOD, 3DExperience i oprogramowanie do symulacji. Sprawdź jakie rabaty przygotowaliśmy dla naszych klientów aby…

CAE

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy oficjalne stanowisko firmy Dassault Systems, producenta oprogramowania SOLIDWORKS i DraftSight dotyczące wzrostu opłat licencyjnych od 1.04.2022 r. Szanowny Kliencie SOLIDWORKS firmy…

CAE

SOLIDWORKS 2021 TOP 10 - zestawienie nowości w oprogramowaniu CAE - SOLIDWORKS Simulation, Flow Simulation oraz Plastics. SOLIDWORKS 2022 TOP 10 CAE SOLIDWORKS Simulation 01…

Szybki kontakt 

DPS Software Polska - Partner w rozwoju Twojej firmy