PROJEKTOWANIE I INŻYNIERIA 3D OPARTA NA SYMULACJI

Wirtualne symulacje 3D służą wielu firmom do określania parametrów i wyglądu produktów oraz sposobu ich wytwarzania. Projektanci podejmują decyzje techniczne w oparciu o informacje pozyskane dzięki symulacji, co przekłada się na znaczące korzyści dla firmy i w stosunku do produktu.

OBNIŻENIE KOSZTÓW OPRACOWYWANIA PRODUKTU

Dzięki sprawnie przeprowadzonym symulacjom firma obniży koszty związane z wytwarzaniem prototypów we wczesnej fazie rozwoju, dzięki przeniesieniu testowania do środowiska wirtualnego. Zmniejszy się też zapotrzebowanie na czasochłonne tworzenie fizycznych prototypów.

Rozwiązanie SOLIDWORKS Simulation zapewnia następujące możliwości:
 • Wirtualne symulowanie wielu różnych środowisk fizycznych w ramach intuicyjnego,
  wydajnego interfejsu
 •  Przeprowadzanie szeregu symulacji strukturalnych, takich jak statyczne symulacje
  liniowe i nieliniowe, wibracyjne, uwzględniające zmęczenie materiału, termiczne,
  optymalizacyjne i nieliniowe symulacje dynamiczne
 • Przeprowadzanie symulacji ciał sztywnych z uwzględnieniem czasu i zdarzenia
 • Porównywanie parametrów produktów wykonanych z różnych materiałów
 • Usprawnianie projektów produktów, na które oddziałują ciecze lub gazy: symulacja
  przepływu cieczy i przekazywania ciepła (analiza CFD)
 • Wykrywanie i eliminowanie wad produkcyjnych na najwcześniejszych etapach
  projektowania części z tworzyw sztucznych i form wtryskowych
 • Przeprowadzanie symulacji wpływu środowiska na opracowywane produkty

SOLIDWORKS
SIMULATION
STANDARD

SOLIDWORKS
SIMULATION
PREMIUM

SOLIDWORKS
SIMULATION
PROFESSIONAL

Typ geometrii
Części i złożenia  √  √
Modele powierzchniowe, bryłowe, belkowe i kratownice  √  √
Masa skupiona  √
Komponenty sztywne i wirtualne ściany  √
Typy analiz
Statyczne naprężenia i przemieszczenia z kontaktem  √  √
Zmęczenie / Trwałość  √
Wyboczenia i utrata stabilności  √
Wymiana ciepła – stacjonarna i niestacjonarna  √  √
Częstotliwości drgań własnych  √
Test upadku
Obciążenia mieszane dla Badania zbiorników ciśnieniowych
Materiały nieliniowe, Duże przemieszczenia, Analiza niestacjonarna
Dynamika liniowa – Historia modalna, Harmoniczna, Drgania losowe  √
Własności materiałów
Liniowy sprężysty izotropowy & ortotropowy zależny od temperatury  √  √
Nieliniowy sprężysty  √
Nieliniowy plastyczny von Mises  √
Hipersprężysty Mooney-Rivlin & Ogden  √
Nieliniowy wiskoelastyczny (pełzanie)  √
Nitinol
Kompozyty – laminaty
Narzędzia projektowe
Badania wielotokowe / scenariusz „Co jeśli”   √  √  √
Tabela danych wejściowych dla scenariusza dowolnych kombinacji   √  √
Doradca symulacji   √  √
Sensory z alarmem ograniczeń projektowych   √  √   √
Metody adaptacyjny siatki elementów skończonych dla zbieżności   √  √  √
Optymalizacja i wgląd w projekt oraz Śledzenie trendu  √  √  √
Środowisko (umocowania i obciążenia)
Normalne i kierunkowe ciśnienie i siła  √  √  √
Nierównomierny rozkład ciśnienia i siły  √  √
Obciążenia: Grawitacja, Odśrodkowa, Przyspieszenie liniowe i obrotowe  √  √  √
Sztywna i Rozprowadzona masa  √  √  √
Obciążenie łożyskiem  √  √  √
Obciążenie temperaturą dla rozkładu termicznego  √  √  √
Import obciążeń z symulacji kinematycznych  √  √  √
Symetria i Symetria kołowa  √  √  √
Geometria odniesienia (nieruchoma, cylindryczna, sferyczna, płaska  √  √  √
Przesuwne podpory / Nieruchome  √  √  √
Umocowanie łożyskiem kulowym  √  √  √
Temperatura, Konwekcja, Radiacja, Moc cieplna, Strumień ciepła  √  √  √
Import temperatur do Badania statycznego z Badania termicznego  √
Import wyników przepływu jako obciążeń w Statyce i Termice  √  √  √
Połączenia komponentów
Kontakt Część-Do-Części z poślizgiem i tarciem   √  √  √
Kontakt wiązany stykających ścian części   √  √  √
Pasowanie skurczowe   √  √  √
Sprężyna, Śruba, Sworzeń i Spoina Punktowa   √  √
Opór termiczny   √  √
Narzędzia wyświetlania wyników
Wypadkowa i składowe przemieszczenia z deformacją   √  √
Naprężenia vonMises, Naprężenia główne, składowe naprężenia   √  √
Odkształcenia główne i składowe, Gęstość energii odkształcenia   √   √
Kryterium vonMises, Tresca, Mohr-Coulomb dla współczynnika bezp.  √  √  √
Sonda i lokalne wyświetlanie  √  √   √
Dynamiczne przekroje  √  √   √
Porównanie wyników z wielu badań  √  √   √
Zdeformowana geometria (zapis jako część SOLIDWORKS)  √  √  √
Trwałość i uszkodzenie  √  √
Kształt modów częstotliwości rezonansowych z animacją  √   √
Kształt wyboczenia  √   √
Rozkład temperatury i strumienia ciepła  √  √
Naprężenie zlinearyzowane dla badania zbiornika ciśnieniowego  √  √
Odpowiedź w funkcji czasu dla Badania upadku  √
Odpowiedź w funkcji przyrostu obciążenia  √  √
Odpowiedź w funkcji czasu lub częstotliwości dla Analizy dynam. z PSD  √
Współpraca inżynierów
Raporty HTML i DOC  √
Publikacja eDrawings  √  √
Zapis wykresów do BMP, JPEG, VRML, XGL czy AVI  √  √
Biblioteka / Szablony  √
Eksport do innych aplikacji MES  √

Aktualne promocje